193070 AI1

”Som klient hos oss blir man sedd, hörd och förstådd”

En typisk klient till Advokatfirman Ingvarsdotter kan vara en kvinna som befinner sig på skyddat boende, en mamma som har tvingats lämna en svår relation och sitt hem med sina barn under armen och som är i akut behov av juridisk hjälp och stöd.

Advokatfirman Ingvarsdotter AB är specialiserad inom familjerätt och brottmål, även om byrån är allmänpraktiserande. Advokat Maria Ingvarsdotter har lång erfarenhet av att arbeta med vårdnadsfrågor och brottmål. Byrån har sitt huvudkontor i Södertälje, har kontor i Stockholm och arbetar längs Västkusten, från Göteborg till Malmö även om hela Sverige fungerar som upptagningsområde.

      – Vår firma består av advokater som är kunniga och måna om klienterna, säger Maria. Vi är starka och tuffa, men ändå ödmjuka och får klienterna att känna sig trygga, väl omhändertagna, lyssnade på och förstådda. 


Vårdnadsmål innebär ofta en enorm utsatthet för såväl föräldrar som barn. 

Många av firmans klienter tar kontakt med byrån från eller via ett skyddat boende eller genom rekommendationer.

      – Ju tidigare vi kontaktas desto bättre är det för de drabbade. Det är direkt efter själva flykten från hemmet som behovet uppstår men man kan med fördel söka rådgivning om sina rättigheter inför en eventuell separation. De som väntar och kanske inte vågar kontakta advokat riskerar att fördröja processen fram till ett självständigt och tryggt liv. Grundtanken är att ett skyddat boende ska vara en övergångslösning tills man själv kan skydda sig och sina barn genom att självständigt kunna fatta egna juridiska beslut och upprätthålla sin trygghet genom exempelvis byte av bostadsort och skydd för sina personuppgifter, förklarar Maria. 


Maria menar att vi i det svenska samhället har ett tämligen väl fungerande system vid våld och brott i nära relation. Om en polisanmälan görs kopplas socialtjänsten in och efter en riskbedömning kan de välja att skyddsplacera de våldsutsatta. Socialtjänsten gör också en utredning om barnens behov och upplyser om möjligheten till advokat och familjerättslig rådgivning vid vårdnads- och umängesfrågor samt allmän rådgivning om skilsmässa.  


      – Idag har de skyddade boendena många gånger god erfarenhet av vilka advokater som har rätt kompetens. Det är många praktiska detaljer av vikt när man företräder skyddsplacerade personer och erfarenhet av dessa ärenden utgör en stor fördel då det annars finns risk för misstag och fallgropar. Många lever under dödshot och dagens digitala tekniker, mobiler och liknande, som via olika appars platsangivelser kan ange var man befinner sig, utgör ett stort riskmoment. Vidare kan den skyddsplacerade komma att förföljas från domstolsförhandlingar eller liknande och kan innebära att skyddet röjs, något som kan medföra förödande konsekvenser. 


Som utsatt förälder har man ett ansvar att söka adekvat hjälp för att säkerställa sin egen och barnens trygghet, menar Maria. Många har få eller inga kunskaper om vilka rättigheter man har eller hur man kan agera för att verka för ett liv i trygghet, utan överhängande våld och hot. Flera av klienterna har varit utsatta för hedersrelaterat våld. 


      – Situationen är ofta komplicerad och på intet sätt enkel, men den drabbade föräldern kan med rätt hjälp komma ur sin svåra situation. Att våga ringa det första samtalet kan innebära att den drabbade ges möjligheten till ett nytt liv, från att kunna gå ut utan att se sig om över axeln, att inte längre vara kontrollerad eller misshandlad, till att kunna utbilda sig, ha ett arbete att gå till och att vara en självförsörjande förälder som kan erbjuda barnen ett tryggt liv. Det gäller att våga ta steget. I de allra flesta fall blir det jättebra! 

Läs mer...

2019-06-20 09:45

193083 ABDJ1

”Vi intygar äktheten''

Artikel Redan i svenska författningar från 1600-talet benämns Notarius Publicus. Den 6 oktober 1882 utfärdades en stadga angående befattningen vars syfte idag är att hjälpa allmänheten med att kontrollera och...
193081 AA1

”Arbetsgivaren bestämmer över sin organisation”

Artikel En arbetsgivare har ofta bättre möjligheter att få rätt vid en personaltvistefråga än vad många tror. Det är dock klokare att undvika tvister och de kostnader som följer genom att vara proaktiv.

Faktaruta

 • Advokatfirman Ingvarsdotter AB
 • Email
 • Hemsida
 • Facebook
 • Adress:
  Adress 1:
  Västgötagatan 9
  151 33 Söderälje
  Adress 2:
  Högbergsgatan 33
  116 20 Stockholm
 • Telefon: 08-550 666 40
Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

____Sandra4_SV

Sandra vann kampen mot cancern

Nu vill hon stötta andra

Welcome Webb3

Welcome App

Digitaliserad integration

Arkiv