195021 JB&P1

Att ha rätt är inte detsamma som att få rätt

Varje år skadas cirka 15 000 människor i trafikolyckor, ungefär 2500 människor skadas svårt. Och olyckorna verkar inte minska. Oavsett om skadorna är lindriga eller har gett bestående men med invaliditet till följd, har man rätt till ersättning. Ersättningen kan av den drabbade upplevas som självklar, men försäkringsbolagen kan anse annat. Därför är det viktigt att efter olyckan, vända sig till ett juridiskt ombud som kan föra ens talan.

Juristfirma Bruce och Partners AB har över 30 års erfarenhet av försäkringsmedicinsk skadeståndsrätt, och företräder försäkringstagare mot försäkringsbolag i Sverige. Många gånger rör det sig om pisksnärtsskador (s.k. Whiplashskador), andra trafikskador, men även skador som förlossningsskador, arbetsskador och andra olycksfall. 


       - Människor anser ofta att de har rätt till ersättning och ser det som självklart att försäkringsbolagen ska godkänna kraven. Kanske försöker man driva ärendet på egen hand men kommer till mig när man märker att det inte går. Man behöver förstå att det är en ytterst komplicerad fråga, med styrkande av skada efter en olycka, och att man bör vända sig till en sakkunnig som har erfarenhet och vana i domstol, förklarar Fredrik.


Vad som är komplicerat och som kan föranleda ett avslag hos försäkringsbolagen är sambandsfrågan. Försäkringsbolagen följer olika kriterier som ska påvisa ett samband mellan besvären och olyckan, besvärens invaliditet och ersättningsgrad. Bedömningen ska göras av läkare som är kunnig inom just sambandsbedömningar. Ibland säger bolagen dock nej, fast man har rätt till ersättning. Juridiken i dessa frågor är komplexa och erfarenheten kan komma att bli avgörande. 


         - Erfarenheten kan bli helt avgörande för ärendets utfall. Jag anser att den skadade ska ha en nära kontakt till sitt ombud, och att ombudet ska vara kunnig inom det medicinska. Man måste helt enkelt veta vad man pratar om och vara insatt i den medicinska sambandsfrågan. Kan ombudet föra en bra talan med försäkringsbolaget är det inte helt ovanligt att man når en lösning och slipper domstol. Det är ofta till fördel för klienten. 


För att ha en stark bevissäkring är det viktigt att uppsöka läkare och dokumentera besvären så fort som möjligt. Kanske kan man inte arbeta som vanligt, med inkomstförlust till följd. Även det kan man få ersättning för. Verkar man inte få gehör hos sitt försäkringsbolag kontakta ett juridiskt ombud. 


         - Alla har rätt till ett ombud via sitt försäkringsbolag, vilket man kanske inte vet. Kostnaden för ombudet ingår nästan alltid i fordonets trafikförsäkring. Får man inte sin skada godkänd men ändå tycker att man har rätt till det, så kan vi gå vidare till domstol eller trafikskadenämnden. För en del människor som har blivit nekade, kan det kännas skönt att bara få prata med en kunnig som kan styrka försäkringsbolagets avslag, så att man kan lämna det bakom sig. Många av min klienter återkommer med andra juridiska problem exempelvis fordringar, avtal eller arbetsrättsliga frågor, och har man bara erfarenhet finns det många vägar att gå, säger Fredrik slutligen. 


Läs mer...

2019-11-12 10:15

Hemsida
195099 MCC2

Moto Krossa Cancer

Artikel När Dennis mamma gick bort i cancer bestämde han sig för att han ville bidra till forskningen. I början av 2019 startade Dennis Johansson teamet Moto Krossa Cancer som samlar in och skänker pengar till...
201064 ADS1

Advokat med inriktning på humanjuridik

Artikel Advokatbyrån Daniel Stjärneland AB i Solna har riktat in sig på humanjuridik och arbetar främst med brottsmål, familjerätt, socialmål och migrationsrätt. Här kan klienter också få hjälp med medling, vilket...
  • Juristfirma Bruce & Partners AB
  • 08-32 55 65
  • Sveavägen 112
    113 50 Stockholm
__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

naim 4

Superdesignern Naim Josefi

Skapar magi.

Arkiv

© 2020, Enterprise Magazine