Om webbplatsen

Denna webbplats använder Easyweb publiceringsverktyg och är producerad och framtagen av Sphinxly, en webbyrå i Stockholm. på uppdrag av Enterprise Magazine. Den har även en responsiv design för att anpassa utseendet för olika mobila enheter.
Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.


Permanenta cookies

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På Enterprise Magazine används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.


Session cookies

En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder Enterprise Magazine tjänster.


Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.


Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.
Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionell är betalda samarbeten.
GDPR

DEFINITIONER

Behandling av personuppgifter

Åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, inhämtande, användning eller publicering.


Personuppgiftsansvarig

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.


Personuppgiftsbiträde

Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.


SYFTE

Syftet med detta avtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifterna för Personuppgiftsansvariges räkning sker i enlighet med personuppgiftslagens (1998:204) krav och enligt vad som överenskommits i detta avtal.


INSTRUKTIONER

Personuppgiftsbiträdet får endast behandla den Personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet med den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner och enligt tidigare nämnd order. Personuppgiftsbiträdet får inte behandla personuppgifterna för egna ändamål. För det fall Personuppgifts biträdet saknar instruktioner som denne bedömer är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska Personuppgiftsbiträdet, utan dröjsmål, informera Personuppgiftsansvarig om detta och invänta instruktioner.


PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att tillämpa gällande svensk lagstiftning vid personuppgiftsbehandlingen. Personuppgiftsbiträdet får inte publicera person uppgifterna offentligt annat än efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade skriftliga samtycke. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utöver föregående rad endast lämna ut personuppgifterna till de inom sin egen organisation som behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifterna eller annan information om personuppgiftsbehandlingen till tredje man annat än efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade skriftliga samtycke, med undantag för när sådant utlämnande kan krävas enligt lag. För det fall myndighet eller annan tredje man begär ut information från Personuppgiftsbiträdet som rör personuppgiftsbehandlingen ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål vidarebefordra sådan framställan till Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet ska vid behov assistera Personuppgiftsansvarig med att ta fram information som begärts av tredje man. Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att företräda Personuppgiftsansvarig eller agera för Personuppgiftsansvarigs räkning gentemot tredje man med undantag från vad som

framgår av punkten 9.


SÄKERHET

Personuppgiftsbiträdet ska vidta överenskomna säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet intygar att dennes verksamhet i alla delar sköts på ett sätt som säkerställer efterlevnad av personuppgiftslagens krav på adekvat säkerhetsnivå. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa myndighetsbeslut gällande säkerhetsåtgärder för personuppgiftshanteringen. Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera Personuppgiftsansvarig vid upptäckt av eller misstanke om obehörig åtkomst av personuppgifterna. För att kunna säkerställa att Personuppgiftsbiträdet vidtar tillräckliga säkerhetsåtgärder har Personuppgiftsansvarig rätt till nödvändig insyn i Personuppgiftsbiträdets verksamhet, system och personuppgiftshantering. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål, på Personuppgiftsansvariges begäran, tillhandahålla Personuppgiftsansvarig med den information Personuppgiftsansvarig behöver för att kunna utöva sin insyn. Krävs särskilt omfattande arbete (mer än 2 h) för att kunna tillhandahålla Personuppgiftsansvariges begäran har Personuppgiftsbiträdet rätt att debitera för nedlagd tid.


UNDERLEVERANTÖRER

Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att anlita underleverantör för behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning, utan skriftligt godkännande från denne. Personuppgiftsbiträdet ska vid inhämtande av samtycke tillhandahålla Personuppgiftsansvarig med information som den Personuppgiftsansvarig anser nödvändig angående underleverantören inklusive, men inte begränsat till; Underleverantörens bolagsnamn Var underleverantören är lokaliserad Vilket land underleverantören kommer att behandla Personuppgiftsansvariges personuppgifter i Vilken typ av tjänst underleverantören kommer att utföra Efter inhämtande av samtycke får Personuppgiftsbiträdet såsom ombud för Personuppgiftsansvarig underteckna ett skriftligt avtal med underleverantören enligt vilket underleverantören, som personuppgiftsbiträde för Personuppgiftsansvarig, åtar sig samma skyldigheter som framgår av detta Personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet ska på  Personuppgiftsansvariges begäran översända en kopia på avtalet som undertecknats av både Personuppgiftsbiträdet och underleverantören. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att informera Personuppgiftsansvarige om eventuella planer på att upphöra att använda sig av en underleverantör.


KONTAKTPERSON

Parterna ska utse var sin kontaktperson med ansvar för Parternas samarbete. Om inget annat anges gäller initialt att undertecknade parter till detta avtal är kontaktpersoner. Ändring av kontaktperson eller kontaktuppgifter ska skriftligen meddelas den andra parten.


RÄTTELSE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter efter instruktioner från Personuppgiftsansvarig. Efter det att Personuppgiftsansvarig skriftligen begärt radering av personuppgifter får Personuppgiftsbiträdet endast behandla personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen och åtar sig att radera personuppgifterna utan dröjsmål men senast inom hundratjugo (120) dagar. 

EM_01

Trädgårdsprakt AB

Artikel Trädgårdsprakt i Södertälje utför ett brett spann av trädgårdstjänster med en stor dos känsla för både kunder och växter till både bostadsrättsföreningar och privatpersoner.
EM_TWSgrund&Mark_04

Mark och anläggningsarbeten i Stockholm med omnejd.

Artikel TWS Grund & Mark AB förser sina kunder med ett brett spann av tjänster inom schakt, mark- och grundarbeten. Här råder många mjuka värden, där kvalitet, service och kommunikation är det allra...
EM_dennis-teknikmagasinet_04

Butikschef på Teknikmagasinet

Denis Manasiev Vukotic driver Teknikmagasinet mot nya framgångar!

EM_carolina-gynning_01

Carolina Gynning

Under ytan av en passionerad och strukturerad entreprenör.

EM_mercedes.murat_04

Mercedes Murat

Konstnären som balanserar känslofylld konst med hårt fysiskt arbete.

Arkiv

 • 2021
 • 2020
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2019
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2018
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2017
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2016
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2015
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2014
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2013
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Februari
  • Januari
 • 2012
  • December
  • November
  • Oktober
  • Augusti