193015 AKL_NY
193015 AKL_NY1
193015 AKL_NY
193015 AKL_NY1

Din personliga advokat

”Lös problemen innan de växer till sig”, råder advokat Katarina Lindqvist, specialiserad inom familjerättslig juridik.

      Någon gång i livet råkar de allra flesta ut för konflikter i privatlivet, som inte går att lösa på egen hand. Vid upplösning av äktenskap, partnerskap och samboförhållanden uppstår i regel problem som måste lösas. Ofta är relationen som sämst just då och det kan vara svårt att se rationellt på de problem som uppkommer. I sådana lägen kan ett juridiskt ombud med specialisering inom familjerättslig juridik vara lösningen för att komma vidare på bästa möjliga sätt. Att få hjälp i att sortera ut de frågor som är tvistiga och komma fram till samförståndslösningar. För att lyckas med det krävs både juridisk kompetens och förmåga att möta och stödja klienten som befinner sig i en svår och utsatt situation. Det krävs också ett stort personligt engagemang, lojalitet och förmåga att möta och skapa trygghet för klienten. Den som anlitar en advokat måste känna sig säker på att advokaten enbart ser till klientens intressen och inte tar några andra hänsyn i sitt uppdrag. Det kan gälla familjerättstvister, såsom vårdnad om barn, ekonomisk familjerätt, bodelning vid separationer, upprättande av äktenskapsförord och testamente eller tvister som kan uppkomma både inom och utanför domstol gällande arv, testamente och arvskifte och bodelning, säger advokat Katarina Lindqvist, med flera decenniers erfarenhet i bagaget erbjuder hon rådgivning och representation inom just dessa områden.

      Katarina Lindqvist tog sin juristexamen 1984 och blev advokat 1993. Idag driver hon advokatbyrå i eget namn, Advokatfirman Katarina Lindqvist AB. På grund av sin starka vilja att hjälpa människor i svåra situationer och sitt intresse för att lösa konflikter och tvister valde hon tidigt att specialisera sig inom familjerätt och brottmål.

      – Jag erbjuder juridisk rådgivning och representation inom området familjerätt, det vill säga vårdnads-, boende- och umgängestvister om barn och underhållsbidrag, frågor inom den ekonomiska familjerätten och är ombud i mål i arvsrättsliga tvister. Jag tar dessutom uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, berättar Katarina.  

      Dessa rättsområden är breda och det krävs stor erfarenhet och kunskap för att arbeta med dessa frågor. För att nämna ett exempel kan ett uppdrag för en klient röra sig både om en vårdnads-, boendetvist och umgängessabotage samt underhållsbidrag. Därutöver kan samma klient behöva biträde i bodelningen samt ibland skadestånd i ett pågående brottmål. 

      Umgängessabotage är något som ofta aktualiseras. Det kan vara situationer när en förälder utan godtagbara skäl hindrar eller begränsar barnets rätt till umgänge med den andre föräldern. Det kan vara så att föräldern hävdar att barnet är sjukt vid återkommande tillfällen. Umgängessabotage kan också vara att prata illa om den andra föräldern och försöker påverka barnet så att barnet inte vill träffa den andre föräldern. Det är inte helt ovanligt med sådan typ av manipulation från den ena föräldern. Umgängessabotage kan också vara att föräldern flyttar långt bort eller till och med bosätter sig i ett annat land för att hindra umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Domstolarna ser allvarligt på umgängessabotage. 

        Att barn har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar är normalt och oftast det som är bäst för barnet. Det är viktigt att båda föräldrarna tar ansvar för barnet och är delaktiga i barnets förhållanden. Om barnet däremot riskerar att fara illa vid kontakt/umgänge med en förälder så kan det vara bäst för barnet att inte ha kontakt/umgänge. Det är en fråga som kan prövas vid en process vid domstol. 

        – Genom medling i vårdnadstvister kan man få föräldrar att kommunicera och föra en saklig dialog om vad som är bäst för barnet och på det sättet kan föräldrarna med hjälp av en medlare hitta en lösning i svåra tvistefrågor. Många barn far illa vid infekterade vårdnadstvister som ofta pågår länge och ibland i flera instanser, säger Katarina. Därför fyller medlingen i vårdnadsmålen en viktig roll.

        Katarina verkar även som särskild företrädare för barn och förordnas då av domstol i sådana fall där det finns anledning att anta att ett barn under 18 år har blivit utsatt för brott som kan ge fängelse och en vårdnadshavare misstänks för brottet eller om det kan befaras att vårdnadshavaren, på grund av sitt förhållande till den misstänkte, inte kommer tillvarata barnets rätt. 

         När någon utsatts för brott eller i samband med polisanmälning görs kan domstolen utse ett målsägandebiträde. I den grupp som blivit utsatt för våld i nära relationer förekommer främst kvinnor. Som målsägandebiträde tillvaratar Katarina målsägandens rättigheter och stödjer hen under hela rättsprocessen vid kontakt med polis, åklagare och under domstolsförhandlingen där eventuellt skadeståndsanspråk läggs fram. Som målsägandebiträde måste jag snabbt ta kontakt med klienten och brukar därför boka in ett första möte för genomgång av klientens situation, gällande rätt och hur en förundersökning och förhandlingen i domstol kommer att gå till. Det är viktig att skapa trygghet för målsäganden tidigt i processen och skapa goda förutsättningar inför förhandlingen som kan vara väldigt påfrestande för klienten.  

         Katarina åtar sig även uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare för barn/unga enligt lagen om vård av unga (LVU). Om ett barn under 18 år far illa på grund av brister i omsorgen, till exempel är barnet utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet, sexuella övergrepp eller olika brister i hemmet kan LVU aktualiseras för att ge barn och unga den behandling, trygghet och vård som de behöver utanför hemmet. Vård kan också beslutas på grund av den unges, (under 20 år), eget beteende såsom missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende. Det kan då finnas möjligheter att tvångsomhänderta den unge med stöd av lagen om vård av unga (LVU) under förutsättning att barnet har ett vårdbehov och vården inte kan ges på frivillig väg, förklarar Katarina. Det handlar om situationer där barn befinner sig i en mycket utsatt situation och ofta har varit med allvarliga traumatiska händelser i hemmet. Som offentligt biträde ska jag tillvara barnens bästa och vara deras rådgivare i mål om LVU. Om någon som förälder riskerar att få sitt barn omhändertaget enligt LVU har föräldern rätt till ett offentligt biträde som för talan och tillvaratar förälderns intressen. Även barnet/den unga har rätt till offentlig biträde/ställföreträdare för barnet. Är barnet under 15 år ska det offentliga biträdet även vara barnets ställföreträdare. 

       De uppdrag Katarina åtar sig är ofta komplicerade och innefattar flera olika konflikter. Inte ovanligt är vårdnadstvister där en av parterna misstänks eller har begått brott. Många kanske lever med uppfattningen om att advokater alltid driver en tvist till domstol men så är absolut inte fallet 

       – Min kanske främsta uppgift som advokat är att främja samförståndslösningar, som i regel gynnar båda parterna i ställer för att driva en infekterad och kostsam process vid domstol. Min målsättning är, i de ärenden där det lämpar sig, tex bodelningstvister, att nå en överenskommelse mellan parterna för att undvika att tvisten går till domstol, förklarar Katarina. 

        En sådan lösningsorienterad inställning kommer klienterna till godo på flera sätt. Att lösa en tvist i domstol är krävande och utgången är oviss. Processen kan dessutom bli ekonomiskt väldigt kostsam för den part som går förlorande ur tvisten. Slutligen är risken stor för att konflikten förvärras. Samförståndslösningar ligger sålunda i allas intresse. 

        I familjerättsliga tvister ingår ofta flera konfliktområden. Separationer rör t.ex. ofta både vårdnad av barn, boende och umgänge samt olika ekonomiska frågor såsom bodelning och underhållsbidrag eller vem som har rätt att bo kvar i bostaden till dess bodelning har skett, så kallad kvarsittningsrätt. Det är inte ovanligt att man som klient av denna anledning tvingas anlita flera ombud. Katarinas kompetens finns på samtliga dessa områden och därför kan hon ta sig an konflikten som helhet. I en av livets svåraste situationer kan klienten lämna över allt i ombudets händer. Något som naturligtvis innebär stor lättnad och trygghet men som samtidigt ställer höga krav på ombudets kompentens, tillgänglighet och prestationsförmåga.  

        Den första kontakten med Katarina sker ofta via telefon och hon erbjuder ett kostnadsfritt rådgivande samtal under vilket hon lyssnar på klienten och ger råd hur hen kan gå vidare. 

Innan man anlitar ett juridiskt område kan man också vända sig till sin stadsdelsförvaltning eller kommun för kostnadsfri rådgivning, till exempel i tvister om barn vid separation. Katarinas främsta fokus är alltid klienten.

        – De människor som vänder sig till mig ska känna att de hamnat hos ett ombud med stort personligt engagemang, kunskap och lång erfarenhet och som alltid står på deras sida, säger Katarina.

2019-04-10
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies