Dela artikel

Ett jämlikt samhälle öppet för alla

Förbundet DHR arbetar för att alla människor, oavsett rörelseförmåga, ska ha samma möjligheter till att leva och verka i ett samhälle tillgängligt för alla. Förkortningen DHR står för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet och summerar förbundets viktiga uppdrag.

Redan 1923 grundades förbundet DHR som i dag har närmare 12 000 medlemmar över hela Sverige. DHR:s verksamhet har full fokus på rättighetsfrågor för personer med nedsatt rörelseförmåga.

– Vi arbetar bland annat med att tillföra ett funktionshinderperspektiv på samhällsaktuella frågor. Just nu är till exempel flyktingfrågan angelägen och vi påtalar hur systemet för flyktingmottagande inte har anpassats för människor med funktionsnedsättningar, förklarar Rasmus Isaksson, förbundsordförande.

Förbundets arbete har historiskt sett gett viktiga resultat och bidragit till förbättrad livskvalitet för människor med nedsatt rörelseförmåga. På DHR:s initiativ fick ett ihärdigt påverkansarbete tillsammans med andra funktionshinderförbund regeringen att göra ett tillägg i diskrimineringslagen rörande bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform – ett tillägg som trädde i kraft i januari i år.

Arbetet koncentreras för närvarande kring fyra prioriterade områden – tillgänglighet och användbarhet, hatbrott mot personer med funktionsnedsättning, jämlik hälsa och personlig assistans.

– De prioriterade frågorna utgör en utgångspunkt till vilka vi knyter an även andra frågor, säger Rasmus Isaksson för att understryka att man inte negligerar andra områden.

– Personer med funktionsnedsättningar har tio gånger sämre hälsa än andra. En förklaring till detta är det utanförskap som många personer med funktionsnedsättning dagligen är i. Därför ska hälsan ses som ett mått på människors möjlighet till ett fullvärdigt liv, förklarar han vidare.

Ken Gammelgård är förbundssekreterare och han konstaterar att målet för DHR är ett samhälle där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt delaktiga och jämlika.

– Just nu är utvecklingen dock den motsatta, då politiken inom allt fler samhällsområden ifrågasätter de insatser och stöd som många av oss är i behov av för att kunna leva ett liv som andra. Vi behöver flera medlemmar som gemensamt tar ställning för ett samhälle öppet för alla, säger han.

2015-11-30